SI | EN

Odvetnik za delovno pravo: Značilnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Delovno pravo v Sloveniji: Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi je temeljni pravni akt, ki ureja delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. V Sloveniji to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za nedoločen čas ali za določen čas.

Pogosto se zgodi, da se stranke na odvetnike obrnejo z vprašanji, ali je delodajalec po zakonu upravičen "neomejeno" podaljševati pogodbo o zaposlitvi za določen čas; kolikokrat je mogoče podaljšati pogodbo za določen čas in kdaj bi morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izhaja iz načela, da bi se v praksi moral najpogosteje sklepati pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, medtem ko bi se pogodba o zaposlitvi za določen čas sklepala le izjemoma. Odvetniki za delovno pravo pa pogosto slišimo od svojih strank, da se ta načela v praksi žal ne upoštevajo dovolj dosledno.

V tem članku se bomo osredotočili na posebnosti in omejitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

V 54. členu ZDR-1 so določeni primeri, kadar je izjemoma utemeljena sklenitev pogodbe za določen čas. Med te primere spadajo izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas (npr.: sezonsko delo); nadomeščanje začasno odsotnega delavca; začasno povečan obseg dela; zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva z ustreznimi dovoljenji; zaposlitev poslovodnih oseb in prokuristov ter drugi primeri, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Pomembno je vedeti, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi, da manjši delodajalci lahko sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

Za koliko časa se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Odvetnik za delovno pravo bo stranke opozoril tudi na ključno vprašanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas, in sicer na dopustno skupno trajanje takih pogodb, če so le-te sklenjene zaporedno. Določba 55. člena ZDR-1 določa, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene za čas, ki je potreben za opravljanje dela v primerih, navedenih v 54. členu. Omejitve pa se pojavijo, ko gre za zaporedno sklepanje več pogodb za določen čas za isto delo. Neprekinjen čas trajanja teh pogodb ne sme preseči dveh let, razen v nekaterih izjemnih primerih, ki jih izrecno določa zakon (npr. v primeru projektnega dela, če projekt traja dlje kot dve leti). Pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi predaje dela lahko traja največ en mesec.

Pravice in obveznosti pogodbenih strank

Med trajanjem delovnega razmerja za določen čas imata tako delavec kot delodajalec enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas, razen če zakon ne določa drugače. 

Odvetnik za delovno pravo odgovarja: Kakšne so posledice nezakonito sklenjene pogodbe?

Če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v skladu z zakonom ali kolektivno pogodbo, ali če delavec ostane na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenjena, ima delavec pravico, da zahteva preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Odgovore na nekatera splošna vprašanja glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga najdete tu

Več o pravicah ob prenehanju delovnega razmerja je na voljo tu

 

 

 

 

 

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.