SI | EN

Odvetnik odgovarja: Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

Pravno svetovanje v primeru stečaja

Odvetniki ugotavljamo, da se v zadnjem času na našo odvetniško pisarno, ki strankam zagotavlja tudi svetovanje s področja gospodarskega prava, stranke še pogosteje obračajo z vprašanji, kaj lahko storijo, če se nad »podjetjem« (t. j. nad gospodarsko družbo), s katerim (t. j. katero) sodelujejo, začne stečajni postopek, kje se lahko s tem seznanijo, kakšne so njihove možnosti in roki.

Stečajni postopek nad pravno osebo je eden izmed postopkov zaradi insolventnosti. Finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb podrobneje ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Sodišče o začetku stečajnega postopka upnike obvesti upnike z oklicem o začetku stečajnega postopka.

Odvetnik pojasnjuje: Katere informacije najdemo v oklicu stečajnega postopka?

V oklicu o začetku stečajnega postopka je navedeno, katero sodišče vodi stečajni postopek nad pravno osebo, opravilna številka tega postopka, identifikacijski podatki o stečajnem upravitelju ter poziv upnikom, da naj v treh mesecih po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku z vlogo v dveh izvodih, in pouk o pravnih posledicah zamude roka za prijavo ter tudi dan objave oklica.

Oklic o začetku stečajnega postopka sodišče objavi hkrati z objavo sklepa o začetku stečajnega postopka. Upnik mora svojo terjatev do insolventnega dolžnika v stečajnem postopku prijaviti v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka. Prijava upnikove terjatve v postopku zaradi insolventnosti mora vsebovati: določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku (znesek glavnice, obresti, stroškov, opredelitev, ali gre za navadno ali prednostno terjatev, ipd.) ter opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, skupaj z dokazi.

Odvetnik bo strankam lahko pojasnil, da lahko podrobnejše informacije o stanju posameznega postopka spremljajo tudi same prek spletne strani AJPES in aplikacije eINSOLV.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.