SI | EN

Delovno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju delovnega prava, kolektivnega delovnega prava in prava socialne varnosti.

Odvetniki Pleterski Puharič strankam svetujemo glede urejanja njihovih delovno-pravnih razmerij, zanje sestavljamo pogodbe ter jih v primeru sporov zastopamo na sodiščih in v vseh ostalih postopkih.

 

  • sestavljanje in pregledi pogodb o zaposlitvi
  • svetovanje o posebnostih pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku) in sestavljanje pogodb
  • svetovanje in zastopanje ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi; redna odpoved, izredna odpoved, odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
  • uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
  • priprava internih aktov delodajalca (Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu idr.)
  • svetovanje glede opravljanja dela v tujini in opravljanja dela delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo
  • zastopanje v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči (individualni delovni spori, kolektivni delovni spori, socialni spori)
  • svetovanje in zastopanje v vseh ostalih postopkih (spori zaradi mobinga oziroma nasilja na delovnem mestu, odškodninski postopki, postopki pred Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja v javnem sektorju, upravni spor, idr.)

 

Nazaj na pravna področja

Delovno pravo