SI | EN

Arbitraža

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju arbitraže in mediacije.

 

Arbitraža

Odvetnik Rok Pleterski Puharič stranke kot arbiter zastopa v vseh oblikah arbitražnih postopkov, zlasti na področju domačih, evropskih ter mednarodnih gradbenih sporov, trgovine in investicij. Strankam svetuje na področju arbitražnega prava. Je avtor znanstvenega prispevka o Alternativnih oblikah reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji.

Prednosti odločitve za reševanje spora z arbitražnim postopkom so predvsem v tem, da je arbitraža za stranke velikokrat stroškovno ugodnejša, arbitražni postopek je zaupen, manj formalen ter zvečine tudi hitrejši od pravdnega postopka.

V arbitražnem postopku o sporu odločajo arbitri, ki jih stranke izberejo same in so strokovnjaki na področju konkretnega spora. 

Z arbitražo se lahko rešujejo različni spori, zelo pogosto se uporablja za reševanje gospodarskih (trgovinskih) sporov, ki izvirajo iz mednarodnih trgovinskih dogovorov. Ti spori se rešujejo z mednarodno arbitražo, ki ima svoja specifična pravila. 

V grobem različice reševanja sporov razvrščamo na:

  • ad hoc arbitražo (priložnostno arbitražo)
  • institucionalno arbitražo.
 
Mediacija

Odvetniki stranke najpogosteje zastopamo kot pooblaščenci v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih. V naši odvetniški pisarni smo veseli, da strankam poleg tega zagotavljamo tudi vodenje izvensodnih mediacijskih postopkov na različnih področjih (gospodarsko pravo, medicinsko pravo, družinsko pravo, dedno pravo, delovno pravo, potrošniški spori idr.). Nina Pleterski Puharič je mediatorka ter članica Društva mediatorjev Slovenije

Prednost odločitve za reševanje spora z mediacijo je zlasti to, da lahko stranke s svojim aktivnim sodelovanjem pripomorejo k sporazumni rešitvi različnih spornih vprašanj z večih področij. Mediacijski postopek je zato v primerjavi s sodnimi postopki praviloma hitrejši in učinkovitejši, (tudi stroškovno).

Mediator oziroma mediatorka (v nadaljevanju: mediator) je nepristranska oseba, ki strankam pomaga pri reševanju spora, pri čemer imajo stranke ves čas izvajanja postopka mediacije nadzor in vpliv na izid mediacijskega postopka.  

Mediacijski postopek je prostovoljen, kar pomeni, da lahko stranke oziroma mediator kadarkoli umaknejo soglasje k mediaciji; je pa tudi zaupen, zaradi česar se izmenjanih informacij kasneje, v primeru, da mediacija ne bi bila uspešna, ne sme uporabiti pred sodiščem. 

Rešitev spora se po končanem postopku zapiše v obliki sodne poravnave oziroma neposredno izvršljivega notarskega zapisa, kar je oboje izvršilni naslov in učinkuje enako kot sodba. 

Mediacija je priporočljiva predvsem v družinsko-pravnih sporih, sporih glede zapuščine, delovnih in gospodarskih sporih ter v vseh tistih sporih, kjer stranke želijo skupaj prispevati k čim bolj zadovoljujoči razrešitvi zadevnega spora za vse udeležence ter ohraniti odnose oziroma nadaljevati s poslovnim sodelovanjem.

 

Nazaj na pravna področja

Arbitraža in mediacija

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.