SI | EN

Arbitraža in mediacija

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju arbitraže in mediacije.

Prednosti odločitve za reševanje spora z arbitražnim postopkom so predvsem v tem, da je arbitraža za stranke velikokrat stroškovno ugodnejša, arbitražni postopek je zaupen, manj formalen in zaseben ter zvečine tudi hitrejši od pravdnega postopka. V arbitražnem postopku v zadevnem sporu odločajo arbitri, ki so strokovnjaki na področju konkretnega spora, sočasno pa jih stranke tudi same izberejo upoštevaje njihovo področje.

V grobem različice reševanja sporov razvrščamo na:

  • ad hoc arbitražo (priložnostno arbitražo)
  • institucionalno arbitražo.

Prednost morebitne odločitve za reševanje spora z mediacijo je zlasti to, da lahko stranke sočasno rešijo različna sporna vprašanja, pri čemer imata stranki v sporu ves čas izvajanja postopka mediacije nadzor in vpliv na izid mediacijskega postopka. Rešitev spora se po končanem postopku zapiše v obliki sodne poravnave oziroma neposredno izvršljivega notarskega zapisa, kar je oboje izvršilni naslov. Stranke so po izvedenem mediacijskem postopku praviloma tudi v boljših medsebojnih razmerjih (kot po končanih sodnih postopkih). Mediacija je priporočljiva predvsem v družinsko-pravnih sporih in v vseh tistih sporih, kjer stranke želijo skupaj prispevati k čim bolj uspešni razrešitvi zadevnega spora.

 

Nazaj na pravna področja

Arbitraža in mediacija