SI | EN

Civilno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju civilnega prava.

Odvetniki Pleterski Puharič strankam svetujemo glede urejanja njihovih premoženjsko-pravnih razmerij, zanje sestavljamo pogodbe ter jih v primeru sporov zastopamo na sodiščih in v vseh ostalih postopkih.

Civilno pravo

 • sestavljanje pogodb o premoženjskem režimu, urejanje premoženjskih odnosov med zakoncema ter med starši in otroki
 • zastopanje strank v postopkih razveze zakonske zveze (ločitve), delitve skupnega premoženja, v postopkih glede skrbništva, stikov in preživnin
 • vodenje mediacijskih postopkov in zastopanje v postopkih mediacije
 • vlaganje predlogov za izvršbo, ugovorov zoper sklep o izvršbi
 • zastopanje v povezanih pravdnih in ostalih postopkih
 • pravno svetovanje na področju posegov v pravico do zasebnosti, časti in dobrega imena
 • svetovanje in priprava zahtevkov za objavo popravka, odgovora na objavo v medijih ali za umik spletne vsebine
 • zastopanje v civilnih (odškodninskih) in kazenskih postopkih
 • svetovanje na področju intelektualne lastnine in konkurenčnega prava
 • sestavljanje in pregledi vseh obligacijskih pogodb civilnega prava (prodajna pogodba, prodajna pogodba za nepremičnine, menjalna pogodba, darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, posojilna pogodba, posodbena pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, licenčna pogodba, shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, pogodba o naročilu, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o kontroli blaga in storitev, ...)
 • svetovanje in zastopanje v zvezi s poslovnimi obveznostmi, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov
 • svetovanje in zastopanje v zadevah, v katerih obveznost nastane na podlagi zakona (odškodninska obveznost, obveznost iz poslovodstva brez naročila ter obveznost iz naslova neupravičene obogatitve)
 • zastopanje v pravdnih in ostalih postopkih 

Odvetnik Rok Pleterski Puharič za domače in tuje gospodarske družbe sestavlja, pregleduje in usklajuje interne akte ter pogodbe s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (2016/679), bolj znano kot General Data Protection Regulation (GDPR).

Storitve na področju prava osebnostnih pravic in zagotavljanja varstva osebnih podatkov v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič so zlasti:

 • usklajevanje vseh pogodb, vsebin in internih aktov z GDPR
 • zastopanje v postopkih sodnega varstva zoper neupravičeno razkritje osebnih podatkov
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih varstva osebnih podatkov
 • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih določitve nujne poti, ureditve meje, motenj posesti, etažne lastnine, pridobivanja gradbenih dovoljenj in legalizacij črnih gradenj, prepovedi imisij, …
 • zastopanje v postopkih delitve solastnine ter v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1
 • pravdni postopek
 • nepravdni postopek
 • izvršilni postopek
 • odškodninski postopek
 • zemljiškoknjižni postopek
 • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (stečajni postopek, postopek (poenostavljene) prisilne poravnave)
 • arbitraža in mediacija

 

Nazaj na pravna področja

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.